Bestuurszaken

Bestuursvergaderingen

Het bestuur van BCN vergadert elke tweede maandag van de maand. In deze bestuursvergaderingen worden alle agendapunten besproken die binnen en rondom de club spelen. Heeft u zelf een agendapunt die u wilt aandragen aan het bestuur, dan kunt u deze sturen naar bestuur@bcnieuwerkerk.nl

Het bestuur bestaat uit: 

Voorzitter
Penningmeester

 

Roland van der Knaap & Paul Schonenberg

Secretaris - Waarnemend voorzitter  

Martin Bloom

Algemeen Lid - TC voorzitter 

Timothy van Nes

Algemeen Lid

Aad Gouw

 

De WBTR wet

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden. Deze wet schrijft voor dat statuten van verenigingen en stichtingen regels bevatten die gaan over belet (als het bestuur tijdelijk niet kan besturen zoals bij schorsing of ziekte) of ontstentenis (bestuur is niet meer in functie).

In de bovenstaande gevallen moet er aangegegeven zijn wie als bestuur de beslissingen mag nemen.

Voor BCN geldt dat er bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden het bestuur tijdelijk berust bij de Technische Commissie of de door de Technische Commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verichtte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.